Wydawca treści Wydawca treści

WYNIKI MONITORINGU LASÓW HCVF

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych (HCVF – High Conservation Value Forests) przeprowadzonych w Nadleśnictwie Nowy Targ w 2018 roku.

Całoroczny monitoring powierzchni HCVF odbywa się w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez leśniczych, a jego celem jest stwierdzenie czy stan przedmiotu ochrony nie uległ pogorszeniu.

Na terenie naszego Nadleśnictwa wyszczególniono przedstawione niżej kategorie lasów HCVF:

1. HCVF 1 Tereny leśne mające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji różnorodnych wartości biologicznych

HCVF 1.1 Obszary chronione

HCVF 1.1.1 Obszary chronione – rezerwaty przyrody (147,34 ha)

 • Leśnictwo Bór – rezerwat torfowiskowy „Bór na Czerwonem” – 107,89 ha

 • Leśnictwo Police - rezerwat leśny „Potok Bembeńskie” – 39,75 ha

HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków (2 019,61 ha)

 • Strefy ochrony wokół gniazd:

 • Leśnictwo Bór 41,47 ha

 • Powierzchnie obszarów Natura 2000 ptasich (1 193,56 ha) i siedliskowych (1 066,94) w poszczególnych leśnictwach:

 • Rabka – 187,53 ha

 • Gorce – 755,83 ha

 • Bór – 139,68 ha

 • Police – 248,90 ha

 • Stańcowa – 646,20

 

2.HCVF 2 Tereny leśne posiadające globalnie, regionalnie lub narodowe znaczenie krajobrazowe stanowiące miejsce występowania jednej lub kilku populacji rodzimych gatunków w naturalnym zagęszczeniu i liczebności

HCVF 2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub lokalnej  (4 866,70 ha)

 • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu – 4866,70 ha, w tym
  w poszczególnych leśnictwach

 • Rabka (pow. leśnictwa bez oddz. 13, 14) – 593,81 ha

 • Raba Wyżna – 933,79

 • Beskid (pow. leśnictwa bez oddz. 143, 144, 145) – 484,65 ha

 • Gorce – 884,52 ha

 • Bór (pow. leśnictwa bez oddz. 113, 114, 116, 117 i części oddz. 115, 119)

  - 347,34 ha

 • Police – 783,37 ha

 • Stańcowa – 839,21 ha

 • Ostoja Gorczańska PLH 120018 – 943,36 ha (powierzchnia powtarza się
  z POCHK), w tym w poszczególnych leśnictwach:

 • Rabka – 187,53 ha

 • Gorce – 755,83 ha

 

3.HCVF 3 Lasy zawierające rzadkie, zagrożone lub ginące ekosystemy

HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (23,33, ha):

 • Leśnictwo Raba Wyżna, w tym:

 • Siedlisko priorytetowe: 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
  i jesionowe - 1,47 ha;

 • Siedlisko 9130-3 Żyzne buczyny górskie – 21,86 ha

HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (573,03ha) – ekosystemy ujęte w załączniku I Dyrektywy siedliskowej stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej, tj. żyzne buczyny – siedlisko 9130, (177,58 ha), kwaśne buczyny – siedlisko 9110 (204,17 ha), górskie bory świerkowe – siedlisko 9410 (191,28 ha); powierzchnie w poszczególnych leśnictwach:

 • Rabka – 136,97 ha

 • Gorce – 211,28 ha

 • Police – 69,84 ha

 • Stańcowa – 154,94 ha

 

4.HCVF 4 Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1 Lasy wodochronne (5 009,98 ha), w tym w poszczególnych leśnictwach:

 • Rabka – 662,01 ha

 • Raba Wyżna – 930,25 ha

 • Beskid – 535,65

 • Gorce – 879,23

 • Bór – 453,03 ha

 • Police – 713,44 ha

 • Stańcowa – 836,37 ha

HCVF 4..2 Lasy glebochronne (1 355,72 ha), w tym w poszczególnych leśnictwach:

 • Rabka – 357,27 ha

 • Gorce – 317,02 ha

 • Police – 260,93 ha

 • Stańcowa – 420,50 ha

 

 

5. HCVF 6 Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej

HCVF 6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności
– w leśnictwie Raba Wyżna - Kapliczka Św. Huberta i Źródło św. Rozalii.

 

Prowadzony przez leśniczych w roku 2018 monitoring wykazał, że stan lasów
o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) nie pogorszył się i nie zaistniały zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na przedmiot ochrony.

Mapa obszarów dostępna tutaj