Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Obszar Nadleśnictwa Nowy Targ znajduje się w zasięgu działania 15 obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie. Gospodarka łowiecka w poszczególnych kołach łowieckich prowadzona jest na podstawie 10 letniego planu hodowlanego i rocznych planów łowieckich zatwierdzonych przez Nadleśniczego, przy czym Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ zatwierdza plany 12 kół łowieckich na 13 dzierżawionych obwodach łowieckich.

 

 

Nowe procedury szacowania szkód łowieckich

 

Nadleśnictwo Nowy Targ informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu
1 kwietnia 2018 r. Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku – Prawo łowieckie, nastąpiła zmiana zasad szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych:

  1. Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody,
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
  1. Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
  2. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela, albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
  1. Wniosek, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.