Wydawca treści Wydawca treści

Projekty środowiskowe

Unijny projekt ochrony gatunków i siedlisk w fazie realizacji

m.in. na obszarze Nadleśnictwa Nowy Targ.

 

 

Nazwa projektu:  „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

Planowany okres realizacji: lata 2017 do 2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: zachowanie oraz poprawa stanu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt występujących na obszarach Natura 2000, a jednocześnie leżących na gruntach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.

            Realizacja kompleksowego projektu obejmuje wykonanie zadań stanowiących najlepsze praktyki w ochronie gatunków i siedlisk. Będzie realizowana w tych obszarach Natury 2000, dla których istnieją zatwierdzone dokumenty: plany zadań ochronnych, plany ochrony lub plany urządzenia lasu - dokumenty regulujące zasady prowadzenia zabiegów ochronnych dla tych obszarów. 

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Zadania w projekcie dla Nadleśnictwa Nowy Targ obejmują:

  • Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez: wykładanie gałęzi, głazów w rejonie gdzie dochodzi do nieuprawnionych wjazdów pojazdami w strefy występowania głuszca zwyczajnego w obszarze Pasma Policy (PLB120006).
  • Przerzedzanie podszytów i odnowień w miejscach występowania borówki
    z pozostawieniem pasów i grup podszytu o szerokości kilku metrów celem zachowania siedlisk dla występowania głuszca.
  • Monitorowanie występowania głuszca realizowane poprzez metodyczny zbiór materiału biologicznego (knotów, piór, i in.) i jego analiza genetyczna.
  • Kontrolowanie liczebności populacji gatunków drapieżnych poprzez zwiększenie pozyskania  lisa i innych drapieżników oraz promowanie polowań na te zwierzęta w obrębie Pasma Policy, szczególnie przed okresem toków głuszca zwyczajnego.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 32 793 037,88 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 22 859 575,94 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 19 430 639,54 zł

 

Link do projektu:     http://www.ckps.lasy.gov.pl/ochrona-gatunkow-i-siedlisk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie możliwości retencji i utrzymanie potoków i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie"to projekt , do którego przystąpiły Lasy Państwowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Nasze Nadleśnictwo przygotowuje się do realizacji trzech zadań:

1.Budowa wału ziemnego oraz budowa dwóch zastawek na rowie w związku z renaturyzacją obszarów podmokłych w obrębie torfowiska rezerwatu „Bór na Czerwonem „ w Nowym Targu,

2.Budowa zbiornika retencyjnego z groblą czołową w postaci nasypu drogi leśnej

i powiększenie zasięgów obszarów mokradłowych w zlewni potoku Bembeńskiego w Zubrzycy Górnej

3.Renaturyzacja cieku zlewni potoku Białego oraz przebudowa i budowa urządzeń spowalniających spływ wód opadowych w Zubrzyce Górnej.

Już w roku ubiegłym wykonane zostały projekty techniczne i rozpoczęto uzgodnienia z wieloma instytucjami. Pomimo długotrwałości tych procedur mamy nadzieję na to, że w roku 2012 zostanie całkowicie zrealizowane pierwsze zadanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrona Cisa

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do końca 2014 roku małopolscy leśnicy realizować będą projekt pn. „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie". Projekt, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakłada podjęcie kompleksowych działań obejmujących inwentaryzację istniejących stanowisk cisa, wybór populacji do rozszerzonej reprodukcji materiału sadzeniowego, utworzenie uprawy zachowawczej, poprawę warunków bytowania oraz odtworzenie zasobów cisa w ekosystemach leśnych.

W Polsce funkcjonują 33 rezerwaty ścisłej ochrony cisa pospolitego (Taxus baccata), o łącznej powierzchni 806,5 ha. Na terenie RDLP w Krakowie w Nadleśnictwie Stary Sącz znajduje się utworzony w 1963 r. rezerwat „Cisy w Mogilnie", służący ochronie tego gatunku. Na terenie administrowanym przez krakowską dyrekcję LP (bez względu na formę własności gruntu), występuje ok. 3230 osobników cisa, z czego 19 osobników to pomniki przyrody. Najwięcej cisów występuje w Nadleśnictwach: Gorlice, Stary Sącz, Nawojowa i Krościenko.

 

Ochrona ścisłai zaniechanie wykonywania jakichkolwiek zabiegów w rezerwatach cisowych prowadzi w wielu przypadkach do stopniowego wypierania cisa przez konkurencyjne gatunki i trudności w procesie naturalnego odnawiania się cisa pospolitego. - Na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdzono, że zachowanie zasobów genowych cisa, przy zdaniu się wyłącznie na naturalne procesy przyrodnicze, jest już niemożliwe. Wykazano również w zasięgu występowania cisa rzadkie i chronione gatunki grzybów o różnym statusie zagrożenia, co stanowi dodatkowy aspekt ochrony bioróżnorodności i zachowania puli genowej zespołów z udziałem tego gatunku – mówi Marcin Pawelec, specjalista Służby Leśnej, koordynator projektu w RDLP w Krakowie.

Celem programu jestzabezpieczenie puli genowej cisa pospolitego, zabezpieczenie i ochrona miejsc naturalnego występowania cisa pospolitego oraz reintrodukcja cisa pospolitego w miejsca zapewniające optimum ekologiczne dla gatunku

Realizacja projektuma skutkować wyprodukowaniem generatywnie i wegetatywnie 78 tysięcy sadzonek, pozyskaniem 15 kg nasion cisa pospolitego i 45 tysięcy sztuk zrzezów zielnych, wprowadzeniem 30 tysięcy sadzonek do upraw podokapowych, przeznaczeniem 15 tysięcy sadzonek na plantacje i zadrzewienia oraz zakupieniem przeszło 5 ha gruntów z naturalnymi stanowiskami cisa, które planuje się objąć ochroną rezerwatową.