Wydawca treści Wydawca treści

Projekty środowiskowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz Ochrona Cisa

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie możliwości retencji i utrzymanie potoków i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie"to projekt , do którego przystąpiły Lasy Państwowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Nasze Nadleśnictwo przygotowuje się do realizacji trzech zadań:

1.Budowa wału ziemnego oraz budowa dwóch zastawek na rowie w związku z renaturyzacją obszarów podmokłych w obrębie torfowiska rezerwatu „Bór na Czerwonem „ w Nowym Targu,

2.Budowa zbiornika retencyjnego z groblą czołową w postaci nasypu drogi leśnej

i powiększenie zasięgów obszarów mokradłowych w zlewni potoku Bembeńskiego w Zubrzycy Górnej

3.Renaturyzacja cieku zlewni potoku Białego oraz przebudowa i budowa urządzeń spowalniających spływ wód opadowych w Zubrzyce Górnej.

Już w roku ubiegłym wykonane zostały projekty techniczne i rozpoczęto uzgodnienia z wieloma instytucjami. Pomimo długotrwałości tych procedur mamy nadzieję na to, że w roku 2012 zostanie całkowicie zrealizowane pierwsze zadanie.

 

Ochrona Cisa

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do końca 2014 roku małopolscy leśnicy realizować będą projekt pn. „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie". Projekt, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakłada podjęcie kompleksowych działań obejmujących inwentaryzację istniejących stanowisk cisa, wybór populacji do rozszerzonej reprodukcji materiału sadzeniowego, utworzenie uprawy zachowawczej, poprawę warunków bytowania oraz odtworzenie zasobów cisa w ekosystemach leśnych.

W Polsce funkcjonują 33 rezerwaty ścisłej ochrony cisa pospolitego (Taxus baccata), o łącznej powierzchni 806,5 ha. Na terenie RDLP w Krakowie w Nadleśnictwie Stary Sącz znajduje się utworzony w 1963 r. rezerwat „Cisy w Mogilnie", służący ochronie tego gatunku. Na terenie administrowanym przez krakowską dyrekcję LP (bez względu na formę własności gruntu), występuje ok. 3230 osobników cisa, z czego 19 osobników to pomniki przyrody. Najwięcej cisów występuje w Nadleśnictwach: Gorlice, Stary Sącz, Nawojowa i Krościenko.

 

Ochrona ścisłai zaniechanie wykonywania jakichkolwiek zabiegów w rezerwatach cisowych prowadzi w wielu przypadkach do stopniowego wypierania cisa przez konkurencyjne gatunki i trudności w procesie naturalnego odnawiania się cisa pospolitego. - Na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdzono, że zachowanie zasobów genowych cisa, przy zdaniu się wyłącznie na naturalne procesy przyrodnicze, jest już niemożliwe. Wykazano również w zasięgu występowania cisa rzadkie i chronione gatunki grzybów o różnym statusie zagrożenia, co stanowi dodatkowy aspekt ochrony bioróżnorodności i zachowania puli genowej zespołów z udziałem tego gatunku – mówi Marcin Pawelec, specjalista Służby Leśnej, koordynator projektu w RDLP w Krakowie.

Celem programu jestzabezpieczenie puli genowej cisa pospolitego, zabezpieczenie i ochrona miejsc naturalnego występowania cisa pospolitego oraz reintrodukcja cisa pospolitego w miejsca zapewniające optimum ekologiczne dla gatunku

Realizacja projektuma skutkować wyprodukowaniem generatywnie i wegetatywnie 78 tysięcy sadzonek, pozyskaniem 15 kg nasion cisa pospolitego i 45 tysięcy sztuk zrzezów zielnych, wprowadzeniem 30 tysięcy sadzonek do upraw podokapowych, przeznaczeniem 15 tysięcy sadzonek na plantacje i zadrzewienia oraz zakupieniem przeszło 5 ha gruntów z naturalnymi stanowiskami cisa, które planuje się objąć ochroną rezerwatową.