Wydawca treści Wydawca treści

Aktualne zamówienia

Aktualne zamówieia o wartości poniżej 30000 euro.

Ogłoszenie o przetargu

1. Nadleśnictwo Nowy Targ ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert na: „Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Nowy Targ na lata 2019-2020".

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). Wartość zamówienia poniżej 30.000 €.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.  Szczegółowy wykaz zapotrzebowania na poszczególne środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zamieszczono w załączniku nr 1 do formularza oferty.

 

 1.  Środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego muszą spełniać wymogi zawarte w załączniku „Rekomendacje realizacyjne
  w zakresie zaopatrywania pracowników PGL LP w sorty BHP" do pisma Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zn. spr.: ZB.1301.2.2015
  z dnia 11 lutego 2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia we wskazanym terminie, próbek wszystkich oferowanych sortów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów funkcjonalnych
i jakościowych.

 1.  Odbiór wymienionych w wykazie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego będzie realizowany sukcesywnie
  w zależności od potrzeb przez poszczególnych pracowników Zamawiającego. W tym celu Wykonawca musi zapewnić punkt sprzedaży zaopatrzony w pełną gamę zamawianych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego z pełnym zakresem rozmiarówki, położony nie dalej od siedziby Zamawiającego niż 120 km, czynny minimum w dni robocze w godzinach 10-15-tej.

Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego upoważnionym do odbioru sortów BHP, możliwość indywidualnego przymierzenia odzieży
i obuwia w przymierzalni, w którą musi być wyposażony punkt sprzedaży.

 1. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 30 000 euro).
 2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do 31 grudnia 2020r.
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający wymaga podania ceny (netto i brutto) za wykonanie całego zadania oraz cen jednostkowych (netto i brutto) za poszczególne środki ochrony indywidualnej oraz elementów odzieży i obuwia roboczego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian przez oferenta ilości poszczególnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
  i obuwia roboczego wymienionych w załączniku nr 2 do formularza oferty. Zmiana ilości lub opuszczenie jakiejś pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
 4. Nie wymaga się wniesienia wadium.
 5. Ofertę należy sporządzić na druku oferty (zał. nr 1) i załączyć do niej następujące dokumenty:
  1. Formularz cenowy - Obliczenie wartości zamówienia (wzór - zał. nr 2)
  2. Parafowany ( zaakceptowany) wzór umowy (zał nr 3).
  3. Odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający dane firmy oraz dane osób uprawnionych do jej reprezentowania

8. Ofertę należy złożyć na druku oferty załączonym do ogłoszenia w siedzibie Nadleśnictwa Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Kowaniec 70 lub adres e-mail: nowytarg@krakow.lasy.qov.pl do

dnia 25.11.2019 r. do godz.1100 w formie papierowej lub elektronicznie. Oferty w formie papierowej należy przesłać w kopercie na adres Zamawiającego z Dopiskiem: „Oferta na przetarg - dostawa sortów bhp nie otwierać przed dniem 25.11.2019 r. dogodz.1100. Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego z dopiskiem w temacie i treści: „ Oferta na przetarg - dostawa sortów bhp nie otwierać przed dniem 25.11.2019 r. do godz.1100. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze ujawnienie treści oferty w przypadku niewłaściwego jej opisania.

9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2019 r, o godz. 900, w siedzibie Zamawiającego,

10. O wyborze oferty decydować będzie cena oferty brutto, która stanowi jedyne kryterium oceny złożonych ofert.

Załączniki:

 1. zał nr 1 Formularz oferty
 2. zał nr 2 Formularz cenowy
 3. zał nr 3. Wzór umowy
 1. zał nr 4. Rekomendacje realizacyjne w zakresie zaopatrywania pracowników PGL LP w sorty BHP