Wydawca treści Wydawca treści

Aktualne zamówienia

Aktualne zamówieia o wartości poniżej 30000 euro.

Nadleśnictwo Nowy Targ

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.:

 

Gazyfikacja osady leśnictwa Police („Wałachówka”) nr inw. 110/13

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z dwubiegowym piecem gazowym , wewnętrzną instalacja gazu w budynku leśnictwa Police („Wałachówka”)                nr inw. 110/13 w miejscowości Zubrzyca Górna 399

Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej.

Instalacje c.o. wykonać z rur łączonych na zacisk, w pomieszczeniach w których nie ma zainstalowanych z grzejników zainstalować grzejniki płytowe, w pozostałych grzejniki istniejące.

Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania typ C, połączony indywidualnymi przewodami spalinowymi wyprowadzonymi nad dach pracującymi w układzie zamkniętym.

Instalacja gazowa wewnętrzna , wraz z zewnętrzną częścią  wewnętrznej instalacji gazowej i układem pomiarowo-redukcyjnym z przygotowaniem fundamentów pod zbiornik na gaz propan-butan.

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z mapa do celów projektowych i dokumentacji projektowej instalacji c.o.

Wszelkie szczegóły zawiera przedmiar robót będący załącznikiem do niniejszego opisu.

Wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowej instalacji c.o. wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz wykonanie prac instalacyjnych.

 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.11.2017r.

 

 1. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:  cena – 100 %
 2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. formularz oferty wg załączonego wzoru
 3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 3. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 1. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty :
  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.09.2017r., do godz. 9.00
 3. Miejsce i termin otwarcia oferty:
  1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.09.2017. r. , o godz. 9.15    w siedzibie Zamawiającego
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami :

Dariusz Budzowski – sekretarz Nadleśnictwa

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy.
  1. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*

 

Inne zamówienia znajdziesz tutaj