Wydawca treści Wydawca treści

Aktualne zamówienia

Aktualne zamówieia o wartości poniżej 30000 euro.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Nadleśnictwo Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, zwolnionego ze stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac przygotowawczych do projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Nowy Targ, dla gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa, położonych w powiatach nowotarskim i tatrzański na podstawie danych przekazanych przez Nadleśnictwo. Szczegółowy zakres prac został określony w załączonym formularzu cenowym. CPV 77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

 1. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2018 roku.
 2. Wymagany okres rękojmi: 24 miesiące.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają uprawnienia do wykonywania czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, dysponują osobami zdolnymi wykonać zamówienie, dysponują środkami finansowymi zapewniającymi realizację zamówienia.

Miarą spełnienia tych warunków będzie złożenie oświadczeń i na żądanie Zlecającego okazanie dokumentów potwierdzających ich posiadanie.

 

 

 1. Płatność: przelew na rachunek bankowy wskazany w ofercie w terminie 14 dni od daty złożenia faktury.
 2. Wymagana jest akceptacja postanowień zawartych we wzorze umowy, załączonym do niniejszego zaproszenia.
 3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 4. Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru, wraz z formularzem cenowym i oświadczeniami, należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2018 r. do godziny 10:00.  Dopuszczalna jest forma elektroniczna przesłana na adres nowytarg@krakow.lasy.gov.pl.
 5. Termin związania ofertą - 15 dni.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. wzór oferty
 2. formularz cenowy
 3. wzór umowy

 

Inne zamówienia znajdziesz tutaj