Wydawca treści Wydawca treści

Aktualne zamówienia

Aktualne zamówieia o wartości poniżej 30000 euro.

Nadleśnictwo Nowy Targ

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.:

 

Budowa nowej platformy widokowej na  ścieżce edukacyjnej w rezerwacie               „Bór na Czerwonem” w leśnictwie Bór

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej drewnianej platformy widokowej na końcu ścieżki edukacyjnej w rezerwacie „Bór na Czerwonem” w leśnictwie Bór zgodnie z obmiarem robót będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia oraz złożonym i zaakceptowanym przez zamawiającego kosztorysem ofertowym.

 

 1. Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.07.2018r.

 

 1. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:  cena – 100 %
 2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. formularz oferty wg załączonego wzoru
 3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu              o przedmiot zamówienia
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 3. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy *     i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 1. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty :
  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2018r., do godz. 9.00           w siedzibie Zamawiającego 34-400 Nowy Targ ul. Kowaniec 70
 2. Miejsce i termin otwarcia oferty:
  1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.06.2018. r. , o godz. 9.30

w siedzibie Zamawiającego j.w.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami :

Dariusz Budzowski – sekretarz Nadleśnictwa tel. 605 211 947

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy.
  1. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nadleśnictwo Nowy Targ

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.:

 

Modernizacja instalacji C.O. w budynku mieszkalnym leśniczówki Raba Wyżna         (nr inw. 110/10)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku leśniczówki w Rabie Wyżnej przy zastosowaniu powietrznej pompy ciepła  . Zakres prac obejmuje modernizację istniejącej  instalacji centralnego ogrzewania  i wody użytkowej, wymiana  grzejników  na grzejniki płytowe, odpowiednie przystosowanie instalacji elektrycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń.

 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.10.2018r.

 

 1. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:  cena – 100 %
 2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. formularz oferty wg załączonego wzoru
 3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 3. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy *      i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 1. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty :
  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2018r., do godz. 9.00
 3. Miejsce i termin otwarcia oferty:
  1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.06.2018. r. , o godz. 9.15     w siedzibie Zamawiającego
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami :

Dariusz Budzowski – sekretarz Nadleśnictwa

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy.
  1. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*

 

Inne zamówienia znajdziesz tutaj